сряда, 1 септември 2021 г.

Сертифицирано обучение Ready Women


В заключителната си фаза проектът READY WOMEN се фокусира върху предлагането на нови възможности и иновативни инструменти на възрастни жени с физически и сензорни увреждания за подобряване на тяхната квалификация и интеграция на пазара на труда чрез интерактивни форми на обучение.

Обучението Ready Women предлага на жените с увреждания възможността да подобрят своя достъп до пазара на труда, по-специално до работни места, свързани с нови сфери на заетост, както и да се сертифицират. Това обучение е и инструмент, който обучителите на жени с увреждания могат да използват за разработване на курсове за адаптиране към изискванията на пазара на труда и подобряване на квалификацията. Учебната програма за обучение се предлага на 8 езика (английски, испански, португалски, италиански, гръцки, турски, български и латвийски) и е достъпна на: https://www.readywomentraining.eu/.

понеделник, 22 февруари 2021 г.

READY WOMEN е-платформа за електронно обучение

Посетете разработената по проекта READY WOMEN е-платформа за електронно обучение - интерактивно средство с нови иновативни инструменти за жени с физически и сензорни увреждания за подобряване на тяхната квалификация и шансовете им на пазара на труда. https://www.readywomentraining.eu

Ще откриете нови методики и инструменти за улесняване на достъпа до обучение, оценка и развитие на компетенции и тяхното прилагане на практика главно чрез обучително съдържание, което е свързано и с нови възможности за заетост в нововъзникващи сектори.

 

неделя, 20 септември 2020 г.

 

УЕБ ПОРТАЛ READY WOMEN


В рамките на проекта READY WOMEN разработваме електронно обучение, предназначено специално за възрастни жени с увреждания с ниско ниво на образование, безработни жени с увреждания и напуснали рано училище, които да  получат достъп до учене през целия живот, да усъвършенстват уменията си да подобрят шансовете си на пазара на труда.


Разработената по проекта платформа - https://www.readywomentraining.eu е интерактивно средство, чиято цел е да предложи нови възможности и иновативни инструменти на жени с физически и сензорни увреждания за подобряване на тяхната квалификация и по този начин нивото им на готовност за работа.

Този уеб портал предлага нови методики и инструменти за улесняване на достъпа до обучение, оценка и развитие на компетенции и тяхното прилагане на практика главно чрез обучително съдържание, което е свързано и с нови възможности за заетост в нововъзникващи сектори.

https://www.readywomentraining.eu е достъпен на 8 езика (английски, испански, португалски, италиански, гръцки, турски, български и латвийски). Участвайте в нашите курсове и бъдете подготвени жени!

вторник, 19 май 2020 г.


Ръководство за работодатели  -  практически наръчник за мотивиране на работодателите и мениджърите по човешки ресурси да набират, наемат и интегрират на работното място хора с увреждания и / или психични проблемиНалице са първите резултати от изпълнението на Welcome2Work - транснационален проект на ТКД Здравец, Габрово (№ на Договора: BG05M9OP001-4.003-0047-C01), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.В резултат на съвместна работа с фламандската организация Trendhuis, партньор по проекта и в консорциум с 5 партньорски организации и фирми от Фландрия (Trendhuis, VDAB, GTB, Ecoso, De Lochting и Winston Wolfe, експертният екип на ТКД "Здравец" разработи:

Ø  Ръководство за работодатели  -  практически наръчник за мотивиране на работодателите и мениджърите по човешки ресурси да набират, наемат и интегрират на работното място хора с увреждания и / или психични проблеми и да насърчават техния преход от социалната към реалната икономика при съобразяване с техните индивидуални компетенции и способности. Ръководството за работодатели съдържа сборник с добри практики, идентифицирани в страните-партньори.
Ø  Треньорска коучинг концепция за работодатели - резултат от запознаването и трансферирането на фламандския опит в преструктурирането и реорганизацията на работни позиции, с цел тяхното персонализиране и адаптиране към възможностите и уменията на тази целева група. Тя е предназначена за работодатели на хора в неравностойно положение, особено на хора с ментални увреждания. Основавайки се на тази концепция тренери, коучъри, консултанти, обучители и специалисти по ЧР могат да развият практическо обучение за предприемачи и експерти, предлагащи обучителни услуги за тази целева група;
Ø  Учебна програма за продължаващо обучение на лица, работещи за хора с увреждания, вкл. с ментални увреждания - предназначена за обучение и консултиране на хора от целевите групи, включваща методи за изграждане на доверие, управление на различията и специфични методи, приложими при обучение на хора с физически, но и с умствени и психически увреждания, методи за насърчаване на взаимоотношенията, менторинг, наставничество, коучинг и др.
Материалите и инструментите ще бъдат достъпни на платформата за електронно обучение, която е в процес на разработване.

петък, 14 февруари 2020 г.

Newsletter 4 EMPOWERING YOUTH FOR EXCELLENCE IN SOCIAL ACTION (EYESA)


.
NEWSLETTER 4
EMPOWERING YOUTH FOR EXCELLENCE IN SOCIAL ACTION (EYESA)
http://www.idn.es/ciso/newsletter/images/shadow_610.pngProject final dissemination event

Our EYESA final dissemination event hold in Ljubljana, Slovenia, on the 10th of February 2020, hosted by our partner SURSUM Foundation. The purpose of our final event was to present and share the final products and outputs of EYESA project – the Self-evaluation tool, the Curriculum, the agenda for the Workshops on skills and competences and the Collaborative portal for European young volunteers. We had expert panels to discuss about the future of young volunteers and the ways to mainstream the methodologies implemented with EYESA project on dinamization of youth in social actions. Besides the stakeholder, interested educational bodies and institutions, a lot of students attended our final event and showed a big interest and so we hope, our intellectual project outputs will be used and helpful.Multiplier events

This final event was the last of a series of multiplier events organized in each partner countries,  where we invited different stakeholders, bodies, dealing with education and training, NGOs, training centers, job-seekers, teachers, companies and general audience, involved in the project from the very beginning, and other institutions and citizens that were interested in attending.


http://www.idn.es/ciso/newsletter/images/shadow_610.png

Skills-based workshops

We conducted skills-based workshops – a specific training course addressed to different young volunteer work force regarding the vulnerability they work with. More than 20 young people in each partner’s country received f2f and online training and guidance on a range of social, civil, entrepreneurial and transversal skills to their social action areas. The workshops allowed to deepen the essential skills of our participants needed for their career path and to promote social entrepreneurship.  
in each partner’s country using the methodology which we developed to implement the Curriculum.

  
http://www.idn.es/ciso/newsletter/images/shadow_610.png

EYESA 4the and last project partner’s meeting

We did our EYESA final project meeting in Ljubljana, hosted by our partner the Sursum Foundation. We presented the Multiplier events done in each partner’s country and the impact and interest among our young volunteers. Having the positive feedback from our participants in the pilot trainings we shared our satisfaction about the Curriculum and the Workshop agenda which provides the knowledge to fill the skills gap and improve young volunteers’ social performance. We discussed how to alive our Collaborative portal, envisaged to provide enough open tools to enable young volunteers to exchange experiences, contents and approaches in the field of volunteering and closed our EYESA project with a discussion about challenges, dissemination, exploitation and evaluation of our project results hoping that we will meet again in other Erasmus+ projects.

    

Here our Facebook group (https://www.facebook.com/groups/eyesa). Follow us!
You are all welcome to take these intellectual outputs developed by our project team of 7 European countries and to use it for your purposes in a creative way.

сряда, 5 февруари 2020 г.

 Трета среща на екипа по проекта Ready Women в Истанбул


Трета среща на екипа по проекта Ready Women се проведе на 28-29 януари 2020 г. в Истанбул. Бяха обсъдени резултатите от проведеното изследване за това какви са възможноетите и бариерите пред жените с увреждания да се реализират на трудовия пазар. Бяха планирани и обсъдени учебните програми и образователното съдържание на курса за обучение по основни и професионални компетенции и меки умения за жени с увреждания, както и структурата на програмата за обучение на обучители.

                                                                                                                      


вторник, 28 януари 2020 г.


Отново на работа
(Welcome2Work)

 ТКД Здравец, Габрово стартира изпълнението на Welcome2Work - двугодишен транснационален проект (№ на Договора: BG05M9OP001-4.003-0047-C01), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Проектът има за цел да мотивира работодателите да набират, назначават и интегрират хората с увреждания и / или психични проблеми на работното място и да насърчават техния преход от социална към нормална икономика, с внимание към техните индивидуални компетенции и талант. Искаме да понижим съществуващите прагове и да превърнем в обичайна практика иновативните форми на организация на пазара на труда.
Проектът се изпълнява в партньорство с фламандската организация Trendhuis в консорциум със 7 партньори от Фландрия (Trendhuis, VDAB, GTB, Ecoso, De Lochting и Winston Wolfe) и България (ТКД Здравец).
Надяваме се проектът Welcome2Work да допринесе за ефективната интеграция на хората с увреждания и / или психични проблеми в европейския пазар на труда и да засили компетенциите и желанието на работодателите да наемат и интегрират тази уязвима група.

Цел/и на проектното предложение
Основна цел:
Целта на този проект е да интегрира хора с физически и с умствени и / или психически увреждания на пазара на труда или в действащата икономика, както и да насърчи социалното предприемачество и професионалната интеграция в социалните предприятия и социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.
Специфични цели:
- насърчаване на интеграцията на лица с физическии, преди всичко с умствени и психически увреждания, временни или постоянни, в действащата икономика;
- разработването на казуси с редица социално ангажирани предприятия, в които се разработва, коригира и проследява назначаването на целевата група;
- стартирне и разработване на концепция за коучинг за фирми в сътрудничество с експерти, предприятия и съпътстващи организации;
- предоставяне на управителите и мениджърите по човешките ресурси на практически наръчник с поетапен план, конкретни примери, улесняващи мерки, казуси и добри практики;
- разработване и разпространение на инструмент за електронно обучение;
- разработване на план за последващи грижи: как можем да поддържаме, променяме, разширяваме и гарантираме тази заетост в дългосрочен план;
- разпространение на концепцията.
Общи транснационални цели на партньорите:
- Обмен на информация за наемането на хора с увреждания на работното място;
- Обмен на информация за работа в действащата икономика за хора с увреждания;
- Оценка на добрите практики;
- Разработване на обучение за работодатели;
- Адаптиране на добрите практики в партньорските държави към пазара на труда (въз основа на обмена на информация и оценката на добрите практики);
- Създаване и тестване на ръководството от партньорите;
- Разпространение и последваща грижа;
- Първи стъпки към стандартизация.