вторник, 19 май 2020 г.


Ръководство за работодатели  -  практически наръчник за мотивиране на работодателите и мениджърите по човешки ресурси да набират, наемат и интегрират на работното място хора с увреждания и / или психични проблемиНалице са първите резултати от изпълнението на Welcome2Work - транснационален проект на ТКД Здравец, Габрово (№ на Договора: BG05M9OP001-4.003-0047-C01), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.В резултат на съвместна работа с фламандската организация Trendhuis, партньор по проекта и в консорциум с 5 партньорски организации и фирми от Фландрия (Trendhuis, VDAB, GTB, Ecoso, De Lochting и Winston Wolfe, експертният екип на ТКД "Здравец" разработи:

Ø  Ръководство за работодатели  -  практически наръчник за мотивиране на работодателите и мениджърите по човешки ресурси да набират, наемат и интегрират на работното място хора с увреждания и / или психични проблеми и да насърчават техния преход от социалната към реалната икономика при съобразяване с техните индивидуални компетенции и способности. Ръководството за работодатели съдържа сборник с добри практики, идентифицирани в страните-партньори.
Ø  Треньорска коучинг концепция за работодатели - резултат от запознаването и трансферирането на фламандския опит в преструктурирането и реорганизацията на работни позиции, с цел тяхното персонализиране и адаптиране към възможностите и уменията на тази целева група. Тя е предназначена за работодатели на хора в неравностойно положение, особено на хора с ментални увреждания. Основавайки се на тази концепция тренери, коучъри, консултанти, обучители и специалисти по ЧР могат да развият практическо обучение за предприемачи и експерти, предлагащи обучителни услуги за тази целева група;
Ø  Учебна програма за продължаващо обучение на лица, работещи за хора с увреждания, вкл. с ментални увреждания - предназначена за обучение и консултиране на хора от целевите групи, включваща методи за изграждане на доверие, управление на различията и специфични методи, приложими при обучение на хора с физически, но и с умствени и психически увреждания, методи за насърчаване на взаимоотношенията, менторинг, наставничество, коучинг и др.
Материалите и инструментите ще бъдат достъпни на платформата за електронно обучение, която е в процес на разработване.

петък, 14 февруари 2020 г.

Newsletter 4 EMPOWERING YOUTH FOR EXCELLENCE IN SOCIAL ACTION (EYESA)


.
NEWSLETTER 4
EMPOWERING YOUTH FOR EXCELLENCE IN SOCIAL ACTION (EYESA)
http://www.idn.es/ciso/newsletter/images/shadow_610.pngProject final dissemination event

Our EYESA final dissemination event hold in Ljubljana, Slovenia, on the 10th of February 2020, hosted by our partner SURSUM Foundation. The purpose of our final event was to present and share the final products and outputs of EYESA project – the Self-evaluation tool, the Curriculum, the agenda for the Workshops on skills and competences and the Collaborative portal for European young volunteers. We had expert panels to discuss about the future of young volunteers and the ways to mainstream the methodologies implemented with EYESA project on dinamization of youth in social actions. Besides the stakeholder, interested educational bodies and institutions, a lot of students attended our final event and showed a big interest and so we hope, our intellectual project outputs will be used and helpful.Multiplier events

This final event was the last of a series of multiplier events organized in each partner countries,  where we invited different stakeholders, bodies, dealing with education and training, NGOs, training centers, job-seekers, teachers, companies and general audience, involved in the project from the very beginning, and other institutions and citizens that were interested in attending.


http://www.idn.es/ciso/newsletter/images/shadow_610.png

Skills-based workshops

We conducted skills-based workshops – a specific training course addressed to different young volunteer work force regarding the vulnerability they work with. More than 20 young people in each partner’s country received f2f and online training and guidance on a range of social, civil, entrepreneurial and transversal skills to their social action areas. The workshops allowed to deepen the essential skills of our participants needed for their career path and to promote social entrepreneurship.  
in each partner’s country using the methodology which we developed to implement the Curriculum.

  
http://www.idn.es/ciso/newsletter/images/shadow_610.png

EYESA 4the and last project partner’s meeting

We did our EYESA final project meeting in Ljubljana, hosted by our partner the Sursum Foundation. We presented the Multiplier events done in each partner’s country and the impact and interest among our young volunteers. Having the positive feedback from our participants in the pilot trainings we shared our satisfaction about the Curriculum and the Workshop agenda which provides the knowledge to fill the skills gap and improve young volunteers’ social performance. We discussed how to alive our Collaborative portal, envisaged to provide enough open tools to enable young volunteers to exchange experiences, contents and approaches in the field of volunteering and closed our EYESA project with a discussion about challenges, dissemination, exploitation and evaluation of our project results hoping that we will meet again in other Erasmus+ projects.

    

Here our Facebook group (https://www.facebook.com/groups/eyesa). Follow us!
You are all welcome to take these intellectual outputs developed by our project team of 7 European countries and to use it for your purposes in a creative way.

вторник, 28 януари 2020 г.


Отново на работа
(Welcome2Work)

 ТКД Здравец, Габрово стартира изпълнението на Welcome2Work - двугодишен транснационален проект (№ на Договора: BG05M9OP001-4.003-0047-C01), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Проектът има за цел да мотивира работодателите да набират, назначават и интегрират хората с увреждания и / или психични проблеми на работното място и да насърчават техния преход от социална към нормална икономика, с внимание към техните индивидуални компетенции и талант. Искаме да понижим съществуващите прагове и да превърнем в обичайна практика иновативните форми на организация на пазара на труда.
Проектът се изпълнява в партньорство с фламандската организация Trendhuis в консорциум със 7 партньори от Фландрия (Trendhuis, VDAB, GTB, Ecoso, De Lochting и Winston Wolfe) и България (ТКД Здравец).
Надяваме се проектът Welcome2Work да допринесе за ефективната интеграция на хората с увреждания и / или психични проблеми в европейския пазар на труда и да засили компетенциите и желанието на работодателите да наемат и интегрират тази уязвима група.

Цел/и на проектното предложение
Основна цел:
Целта на този проект е да интегрира хора с физически и с умствени и / или психически увреждания на пазара на труда или в действащата икономика, както и да насърчи социалното предприемачество и професионалната интеграция в социалните предприятия и социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.
Специфични цели:
- насърчаване на интеграцията на лица с физическии, преди всичко с умствени и психически увреждания, временни или постоянни, в действащата икономика;
- разработването на казуси с редица социално ангажирани предприятия, в които се разработва, коригира и проследява назначаването на целевата група;
- стартирне и разработване на концепция за коучинг за фирми в сътрудничество с експерти, предприятия и съпътстващи организации;
- предоставяне на управителите и мениджърите по човешките ресурси на практически наръчник с поетапен план, конкретни примери, улесняващи мерки, казуси и добри практики;
- разработване и разпространение на инструмент за електронно обучение;
- разработване на план за последващи грижи: как можем да поддържаме, променяме, разширяваме и гарантираме тази заетост в дългосрочен план;
- разпространение на концепцията.
Общи транснационални цели на партньорите:
- Обмен на информация за наемането на хора с увреждания на работното място;
- Обмен на информация за работа в действащата икономика за хора с увреждания;
- Оценка на добрите практики;
- Разработване на обучение за работодатели;
- Адаптиране на добрите практики в партньорските държави към пазара на труда (въз основа на обмена на информация и оценката на добрите практики);
- Създаване и тестване на ръководството от партньорите;
- Разпространение и последваща грижа;
- Първи стъпки към стандартизация.

петък, 3 януари 2020 г.

Информационен ден - заключително събитие в рамките на проект EYESA


14 януари 2020 - информационен ден - заключително събитие в рамките на проект EYESA. 

Mлади доброволци, обучители, колеги и приятели имат възможност да получат информация за обучителните инструменти, предназначени за надграждане на интердисциплинарните умения на младите доброволци, разработени в рамките на проекта.

понеделник, 15 юли 2019 г.

Обучение на жени с увреждания по проект Ready WomenВ началото на юли 25 участници от 10 партньорски организации от Италия, Испания, Латвия, България, Турция, Гърция и Португалия се включиха в обучение по проект „Рeady women for new employments (Ready Women)”, домакин на което беше  Istıtuto Deı Sordı Dı Torıno. Обучението беше насочено към идентифициране на  потребностите на жени с увреждания в процеса на търсене на работа, нововъзникващи сектори, в които жените от тази целева група имат шанс на пазара на труда, бяха представени учебни и педагогически материали, както и инструменти надграждащи дигиталните компетенции за създаване на електронно портфолио чрез инструмента weebly
Целта е те да се  използват и прилагат за обучение по интердисциплинарни умения за жени със затруднения. В рамките на проекта ще бъде създадена учебна програма, подходяща за експерти и специалисти, които работят с тази целева група – жени с физически и сензорни увреждания, за да ги подготвят за изискванията на пазара на труда. Учебният инструментариум ще установява наличните социални и интердисциплинарни умения на жените и нуждите от надграждане за да се увеличат техните шансове за адекватно и конкурентно участие на трудовия пазар.    

сряда, 6 февруари 2019 г.


.
NEWSLETTER 3EMPOWERING YOUTH FOR EXCELLENCE IN SOCIAL ACTION (EYESA)Project partner’s meeting

Our 3rd EYESA transnational meeting hold in Weimar, Germany, end of January 2019, hosted by our partner LEB (Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V.). The purpose of the meeting was to review and update the work plan, monitor intellectual outputs progress and plan upcoming activities - the workshops and the multiplier events. Following an extended discussion on how to complete the curriculum, partners agreed on the structure and the contents for a common course although users can adapt it to their target groups, ways of teaching etc. The curriculum will be translated in all partners’ languages and will be an output open to public access via our project web site.


Curriculum

The Curriculum we designed under the guidance of our partner FBI is a handbook dedicated to teachers and trainers and all persons engaged in youth projects to use the theoretical inputs and suggestions in their work with youngsters.
It is addressing the target group of young people interested in enhancement of various skills to act in groups, in projects, found enterprises, find their place in the business field and create a meaningful, sustainable and inclusive future.
The Curriculum provides a broad range of useful skills to improve the performance in social action and employability and to support empowerment into active membership of the European society.


Skills-based workshops agenda

The agenda for the Workshops on skills and competences developed by LEB is a methodology which implements the Curriculum. The skills-based workshops are foreseen to train these skills. The agenda gives approaches and methods and is a guidance for practical work which consists of 40 hours face-to-face and additional e-learning contents.
This tool gives young volunteers the possibility of systematising in a common, personal, chronological and flexible way the qualifications and competences and aims of solving participant skills gap, as well as promoting social entrepreneurship and a European common approach to volunteering.


четвъртък, 20 декември 2018 г.

NEW OPPORTUNITIES OF EMPLOYMENT FOR SOCIAL INCLUSION OF WOMEN WITH DISABILITIES -READY WOMEN FOR NEW EMPLOYMENTS


The socio-economic crisis that Europe is facing, has made the labor market is being severely hit and unemployment rates are increasing thus negatively affecting the EU’s potential growth. 

In this situation, the aim is for Europe to become a smart, sustainable and inclusive economy. Inclusive means, among others, raising Europe’s employment rates and helping people with fewer opportunities of all ages, manage change through investment in skills and training. 

Unemployment is particularly high among women and young people and this situation is exacerbated among disabled women who face a double discrimination: as women and as disabled people. In addition, these women are more vulnerable because of issues related to health-work balance, limited availability for training and access to resources, accesibility barriers, mental or psychological problems among others. 

We started a new Erasmus+ project in order to offer new opportunities and innovative instruments to physical and sensory disabled women for improving their qualifications and thus their levels of employability .Thanks to an European cooperation established by an appropriate mix of complementary organisations coming from different fields but sharing characteristics and objectives, this instrument will introduce new methodologies and tools to make easier the training access, assessment and development of competences and their transference to the labour context. 

So, the general objective of READY WOMEN project is to offer new opportunities and innovative instruments to adult women with disabilities for improving their qualifications and thus their levels of employability and integration into the labour market, mainly through training actions related to the New Yields of Employment (NYE) and emerging sectors.